I projektet fokuseras olika samverkanslösningar för effektoptimering och för att skapa hållbara elsystem. Genom intervjuer med deltagare i energigemenskaper och effektmarknader analyserar vi hur och varför aktörer deltar (eller inte) och samverkar.

Elsystemet i många svenska städer står inför flera utmaningar de närmsta åren. Städerna växer samtidigt som transmissionsnätet nått sin kapacitetsgräns. Energibehovet hos en växande befolkning och städer med alltmer elektrifierade funktioner måste mötas inom oförändrad effektkapacitet. Tillgänglig infrastruktur måste nyttjas effektivare för att möta utmaningarna, vilket ställer stora krav på det befintliga nätet men även på att olika aktörer kan samverkar. Samverkan kring effektproblematiken är än så länge inte så beforskat och det saknas t.ex. studier som analyserar affärsmodeller och samverkansformer som gynnar alla inblandade parter (och inte bara energibolagen) eller hur man ska hantera grundläggande tillitsproblem mellan t.ex fastighetsägare och energibolag som kan vara hindrande för hållbara systemlösningar.

I projektet fokuseras olika samverkanslösningar för effektoptimering och för att skapa hållbara elsystem. En lösning är så kallade energigemenskaper där lokalsamhället tar över hela eller delar av elproduktion och distribution. En annan samverkanslösning är de regionala effektmarknader som utvecklas i Uppsala, Stockholm och Malmö. Genom intervjuer med deltagare i energigemenskaper och effektmarknader analyserar vi hur och varför aktörer deltar (eller inte deltar) och samverkan i energisystemet, samt vilka möjligheter och hinder som upplevs.

The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE)

Resistance and effect – on smart grids for the many people

Kontakta oss

Jenny Palm

Professor

  • Lunds universitet, Internationella miljöinstitutet (IIIEE)

Anna-Riikka Kojonsaari

Doktorand

  • Lunds universitet, Internationella Miljöinstitutet (IIIEE)

Temaområde