Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna

Vision för forskningsprogrammet

Visionen för forskningsprogrammet är att lägga grunden för en nyskapande kunskapsutveckling om smarta elnät som kommer många människor till del.

Smarta elnät har potential att ställa om energisystemen i grunden.

Forskningsprogrammet ska aktivt bidra till samhälls- och beteendeorienterade perspektiv i forskning och utveckling av smarta elnät. Dessa perspektiv ska hjälpa till att utveckla kunskap som ligger bortom ett rent tekniskt kunnande om den grundläggande infrastrukturen. Smarta elnät, som del av ett större energisystem, är något utöver en fast teknisk infrastruktur. Behovet av ny kunskap, ny teknik och nya tjänster och hur de samspelar är tydligt.

Det övergripande målet med forskningsprogrammet är att:

  • skapa en medvetenhet om och därmed bana väg för smarta elnätens relevans hos olika samhällsaktörer, i synnerhet de som hittills varken har omfattats av forskningsinsatser eller involverats i utveckling och implementering (exempelvis hushållen).
  • öka samhällsnyttan genom att inkludera fler perspektiv i den fortsatta förståelsen och utvecklingen av smarta elnät.

Nyheter

Samarbetspartners

Forskningsprogrammet är ett samarbete där universiteten nedan medverkar. Linköpings universitet är projektägare.

Logotyp för Chalmers Tekniska Högskola.
Logotyp för Kungliga Tekniska Högskolan.
Logotyp för Linköpings universitet.
Logotyp för Lunds universitet.
Logotyp för Uppsala universitet.

Finansiär

Logotyp Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelses (FKS) styrelse har identifierat smarta elnät som ett angeläget forskningstema. Därför har sex ledande forskare inom smarta elnät samlats och tillsammans utformat detta forskningsprogram.