Om forskningsprogrammet

Vision och mål

Vision

Visionen för forskningsprogrammet är att lägga grunden för en nyskapande kunskapsutveckling om smarta elnät som kommer de många människorna till del.

Visionen för forskningsprogrammet “Resistans och effekt: om smarta nät för de många människorna” är att aktivt bidra till samhälls- och beteendeorienterade perspektiv i forskning och utveckling av smarta elnät. Dessa perspektiv ska hjälpa till att utveckla kunskap som ligger bortom ett rent tekniskt kunnande om den grundläggande infrastrukturen. Smarta elnät, som del av ett större energisystem, är något utöver en fast teknisk infrastruktur. Behovet av ny kunskap, ny teknik och nya tjänster och hur de samspelar är tydligt.

Övergripande mål

  • att skapa en medvetenhet om och därmed bana väg för smarta elnätens relevans hos olika samhällsaktörer, i synnerhet de som hittills varken har omfattats av forskningsinsatser eller involverats i utvecklingen och implementeringen av desamma (exempelvis hushåll).
  • att öka samhällsnyttan genom att inkludera fler perspektiv i den fortsatta förståelsen och utvecklingen av fenomenet smarta elnät.

Som ett led i realiseringen av ovanstående mål är syftet med forskningsprogrammet att:

  • förstå smarta elnät i ett större sammanhang av befintliga och nya, framväxande, aktörer, roller, beteenden, intressen, perspektiv, tjänster och infrastrukturer och dess samverkan och sammanflätning.
  • utveckla en långsiktig och tvärvetenskaplig forskningsagenda om smarta nät som integrerar samhällsorienterade perspektiv med en teknikinformerad och konstruktiv förståelse av energisystemen.
  • utifrån samhälls- och beteendevetenskapliga perspektiv ställa nya, generativa, frågor i relation till smarta elnät. Dessa kan exempelvis handla om samhällets syfte med smarta elnät och vilka samhälleliga, tekniska och individuella värden som realiseras med smarta elnät.
  • bidra till att smarta elnät i högre utsträckning utvecklas till en angelägenhet för många aktörer samt utveckla kunskap som bidrar till att en utvecklad förståelse av tekniken når dessa aktörer.
  • bidra till att utvecklingen och införandet av smarta elnät och relaterade tjänster i samhället utgår från en diversitet av användargrupper, exempelvis olika typer av hushåll, olika typer av byggnader, i landsbygd såväl som i stadsmiljö, olika former av digitaliserade tjänster och så vidare.
  • samverka aktivt och brett med näringslivet, kommuner, intresseorganisationer, myndigheter och politiska organ för att bidra till en bredare kunskapsbas, nytta, implementering, kommunicera forskningsresultat och ställa upp nya relevanta forskningsfrågor under projektet och för framtiden.

Bygga samlad kompetens

En förutsättning för att uppnå dessa mål är att forskningsprogrammet utgör en plattform för forskare som på ett mångfacetterat sätt förstår tekniken och dess olika uttryck, men inte styrs av den i frågeställningar och analyser. I stället öppnar de tillsammans upp för en vidgad förståelse av energisystem i allmänhet och smarta elnät i synnerhet. En förståelse ska finnas för möjliga tekniska förutsättningar och val, men gruppen har och skall fortsatt utveckla en insiktsfull och omfattande kompetens och kunnande att ställa kompletterande och innovativa frågor gällande teknikutvecklingen. Genom forskningsprogrammets samlade aktiviteter och mål bygger vi också en samlad kompetens och kapacitet inom området smarta elnät.

Tidplan

Våra aktiviteter

Planen nedan visar återkommande aktiviteter och det roterande ordförandeskapet under forskningsprogrammets första etapp.

Forskningen – teman och projekt – under etapp 1 gäller från 2019 fram till 2024. Referensgruppsmöten och programkonferenser är återkommande aktiviteter inom forskningsprogrammet. En extern utvärdering är inplanerad 2021. Ordförandeskapet roterar mellan lärosäten och programledningens forskare.

Tidlinje inom forskningsprogrammet Foto Linda Fredrikson