Kapacitetsbristen i elnäten hotar att bromsa samhällsutvecklingen. En del av lösningen på problemet är mer flexibilitet i användarledet. Mot den bakgrunden är syftet att öka kunskapen om elkonsumenters potential att bidra med flexibilitet samt vilken roll olika incitament spelar i det avseendet.

I ljuset av insikten att ett smart nät aldrig kommer att vara smartare än dess användare fokuserar projekt på elkonsumenternas och prosumenternas roll i det smarta elnätet. Omställningen till ett hållbart energisystem både påverkar och ställer krav på elanvändare. Det måste således skapas förutsättningar för dem att, direkt eller indirekt, medverka till en effektivare och flexiblare elanvändning samt att bidra med egenproducerad el. Mot den bakgrunden är det övergripande syftet med projektet att bedöma potentialen och betydelsen av olika incitament i dessa avseenden, att öka kunskapen om elkonsumenters och prosumenters drivkrafter och hinder i sammanhanget samt att studera deras behov av återkoppling och tekniska lösningar i form av produkter och tjänster för ändamålet.

Den forskning som bedrivs i projektet är i hög grad tillämpad och empirisk i den meningen att dess resultat inte genereras i labbmiljö, utan på fältet samt för och av de aktörer och användare som är dess avnämare. De olika delstudier som projektet omfattar kombinerar ett flertal olika kvalitativa och kvantitativa metodologiska angreppssätt, såsom intervjuer och fokusgrupper respektive enkäter och analyser av konsumtions- och produktionsdata. Projektet genomförs inom ramen för en rad olika samverkans- och demonstrationsprojekt avseende smarta elnät med partners från akademi, offentlig sektor och näringsliv.

Projektet finns även beskrivet på uu.se

Forskargruppen USER:s hemsida

Publikationer

Different strokes for different folks?: Comparing pro-environmental intentions between electricity consumers and solar prosumers in Sweden
Stikvoort, B., Bartusch, C., Juslin, P. (2020). Energy Research & Social Science, 69

Rising with the sun? Encouraging solar electricity self-consumption among apartment owners in Sweden
Öhrlund, I., Stikvoort, B., Schultzberg, M., Bartusch, C. (2020). Energy Research & Social Science, 64

Convenience before coins: Household responses to dual dynamic price signals and energy feedback in Sweden
Öhrlund, I., Linné, Å., Bartusch, C. (2019). Energy Research & Social Science, 52: 236-246

Identifying and estimating the effects of a mandatory billing demand charge
Öhrlund, I., Schultzberg, M., Bartusch, C. (2019). Applied Energy, 237: 885-895

Kontakta oss

Fotografi av Cajsa Bartusch

Cajsa Bartusch

Forskare, docent

  • Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Fouad El Gohary

Doktorand

  • Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

Temaområde