Projektet ställer den övergripande frågan om hur hushållens roll kan främjas med införandet av smarta elnät i människors bostäder och hur olikheter mellan och inom hushållen kommer till tals. Vad betyder tekniken i bostäderna för att hushållen ska kunna spela den viktiga roll i ett framtida elnät som utpekas?

Projektet motiveras av en pågående omställning av samhällets elsystem och utpekandet av privata hushåll som en outnyttjad resurs för mer flexibel elanvändning. Syftet med projektet är därför att genom beteendevetenskaplig metodik studera införandet av smarta elmätare och smart elnätsteknik i bostäder med fokus på hur olika typer av hushåll påverkas av tekniken.

Energisektorn har historiskt varit en teknikdriven bransch och i omställningen till användarnära tjänster finns det ett kunskapsglapp mellan leverantörer och kunderna. Projektet avser att skapa kunskap om hur teknik för smarta elnät ska designas och implementeras för att passa in i människors vardag.

Den empiriska kärnan är en fallstudie av Ellevios utrullning av 4000 nya smarta mätare i pilotområdet Älvsjö i Stockholm. Intervjuer med olika typer av hushåll görs för att identifiera hur deras vardag och dynamiken i hushållen påverkas av den nya ”smarta” tekniken. Fokusgruppsintervjuer planeras där hushåll får ta ställning till olika framtidsscenarier gällande automatiseringen av deras hem. Även intervjuer med olika intressenter genomförs för att ta reda på vilka visioner de har och hur de ser på hushållen som användare. Resultaten från projektet avses att användas av forskare, energisektorn, tjänsteutvecklare och myndigheter för att införa smarta elnät i bostäder.

Projektet delfinansieras av Energimyndighetens forskningsprogram E2B2

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

Kontakta oss

Fotografi av Cecilia Katzeff

Cecilia Katzeff

Forskare, docent

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Strategiska hållbarhetsstudier 

Sofie Nyström

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Strategiska hållbarhetsstudier

Miriam Borjesson-Rivera

Forskare

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Medieteknik och Människa-Datorinteraktion

Björn Hedin

Universitetsadjunkt

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Medieteknik och Människa-Datorinteraktion

Temaområde