Designmetodik

Ett användarcentrerat perspektiv på smarta elnät – designmetodik

Visionen om smarta elnät innefattar inte sällan antaganden om hushållens medverkan. Här förtjänar varje länk i kedjan från vision till hushåll en noggrann analys och strategi för att nå sitt mål. 

Om tekniken och relaterade tjänster brister i användbarhet för de tilltänkta användarna riskerar visionen med smarta elnät att inte kunna förverkligas. Visionen om de smarta elnäten som en del av samhällets strävan i att minska klimatpåverkan kanske är tydlig för aktörer såsom politiker och energibolag. Men det finns ett avstånd, eller kanske till och med olika former av glapp, mellan visionen och förverkligandet av den och därmed också till de målgrupper som berörs av den. Det handlar bland annat om hur de smarta elnäten implementeras i bostäder och hur tekniken blir användbar och gör nytta i människors vardag.

Fokus på människan

Utgångspunkten för temat är att vända den rådande trenden med fokus på teknik snarare än människor i utveckling och införande av smarta elnät i bostäder. De införandeprojekt som har gjorts i Europa domineras av teknik snarare än sociala faktorer.  Begreppet ”aktiva användare” är diffust och ifrågasatt och det finns en allmän utmaning i att hitta en bra balans mellan automation av systemen och användarstyrning.

Kompetens inom forskningsområdet för människors samverkan med digitala tjänster, designforskning och beteendevetenskap – exempelvis i form av användarinvolvering och intressenter – kan bygga broar mellan boende och smarta elnät. Inom temat utforskas hur metodik för utveckling av smarta elnät i bostäder kan bygga på den kompetensen. Temat innefattar projekt som utforskar metodik för förståelse, utveckling och införande av smarta elnät i bostäder. Projekten ska inkludera medverkan från olika typer av användargrupper med sina intressen i sin verkliga miljö.

Projekt