Temaområden

Fyra olika tvärvetenskapliga temaområden

Forskningsprogrammets inriktning finns här i form av fyra olika tvärvetenskapliga temaområden som utgör programmets stomme. Alla projekt som bedrivs i programmet tar upp frågeställningar i åtminstone ett av temaområdena, men kan beröra flera av dem.

Temaområden

Temaområden

Ansats och metod

För att belysa projektets temaområden kommer forskarna att arbeta aktivt med flera perspektiv, metoder och tekniker i samband med datainsamling och analys. Detta är en viktig del i samhällsvetenskaplig forskning och en central del i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, inte bara för att triangulera olika empiriska fynd och resultat, utan också för att medvetet kontrastera perspektiv i syfte att uppnå nyskapande kunskapsbidrag till nytta för forskning och de många människorna. Sammantaget kommer vi i programmet att nyttja intervjuer, fokusgrupper, observationer, enkätundersökningar, dokumentstudier och explorativ medborgarforskning. Forskningsdata kommer i huvudsak att vara kvalitativ, men också kvantitativa inslag förekommer.

Ett av programmets styrkor finns i att vi adresserar olika perspektiv med utgångspunkt hos individer i olika roller samt olika tekniker, grupper, organisationer och samhället i stort. Vi har också i gruppen flera ämnesrelaterade discipliner (industriell ekonomi, psykologi, informatik, innovation och hållbarhet, människa-datorinteraktion, statsvetenskap samt teknik och social förändring) representerade vilket bidrar till möjligheten att skapa genuin tvär- och flervetenskap och en ny, nödvändig, innovativ och också kritisk, oberoende, kunskap.