Temaområden inom forskningsprogrammet

Forskningsprogrammets inriktning finns här i form av fyra olika tvärvetenskapliga temaområden som utgör programmets stomme. Alla projekt som bedrivs i programmet tar upp frågeställningar i åtminstone ett av temaområdena, men kan beröra flera av dem.

Ansats och metod

För att belysa projektets temaområden kommer forskarna att arbeta aktivt med flera perspektiv, metoder och tekniker i samband med datainsamling och analys. Detta är en viktig del i samhällsvetenskaplig forskning och en central del i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, inte bara för att triangulera olika empiriska fynd och resultat, utan också för att medvetet kontrastera perspektiv i syfte att uppnå nyskapande kunskapsbidrag till nytta för forskning och de många människorna. Sammantaget kommer vi i programmet att nyttja intervjuer, fokusgrupper, observationer, enkätundersökningar, dokumentstudier och explorativ medborgarforskning. Forskningsdata kommer i huvudsak att vara kvalitativ, men också kvantitativa inslag förekommer.

Ett av programmets styrkor finns i att vi adresserar olika perspektiv med utgångspunkt hos individer i olika roller samt olika tekniker, grupper, organisationer och samhället i stort. Vi har också i gruppen flera ämnesrelaterade discipliner (industriell ekonomi, psykologi, informatik, innovation och hållbarhet, människa-datorinteraktion, statsvetenskap samt teknik och social förändring) representerade vilket bidrar till möjligheten att skapa genuin tvär- och flervetenskap och en ny, nödvändig, innovativ och också kritisk, oberoende, kunskap.