Nya aktörer

De nya aktörerna i de smarta elnäten

Flera aktörer har betydelse för hur elnäten har utformats fram till idag och hur de kommer att utformas i framtiden. Elnäten står i ständig transformation och framtiden lär fortsätta medföra nya former av samarbete och även kunskapsutbyte mellan en rad olika aktörer. 

Sådant kunskapsutbyte behövs för att bygga upp erfarenheter och åstadkomma ett lärande kring nya lösningar, deras potential och risker. Nya former av samarbeten krävs för att bemöta inlåsningseffekter i tidigare tekniska och organisatoriska system. Centrala aktörer för en sådan process är offentliga organisationer (kommuner, regioner, stat och EU), kommersiella aktörer (elproducenter, tjänsteutvecklare, tjänsteleverantörer, fastighetsägare och konsulter) samt civilsamhället (till exempel hyresgästföreningen, miljörörelsen och energikooperativ).

För utformning av det framtida elnätet är det också angeläget att blottlägga flera perspektiv kopplat till offentliga och privata aktörer på olika samhällsnivåer och geografisk utbredning. Perspektiv, samstämmiga eller som står i konflikt med varandra, behövs i detta arbete. Det kan exempelvis vara perspektiv som relaterar till deltagande och planering i samverkan. Det kan också vara regelverks utformning, politiska kontroverser eller kommersiella förutsättningar för innovativa lösningar och nya aktörer att etablera sig på marknaden.

Frågeställningar inom temat

Mot denna bakgrund adresserar programmet hur både etablerade och nya aktörer agerar och interagerar i utformningen av smarta elnät. Vilka hindrande och stödjande strukturer finns för olika aktörer att delta i utformningen? Vilka aktörer har lätt att etablera sig och vilka har svårt att få tillträde till arenor där smarta elnät diskuteras? Hur och av vem lyfts frågor upp på de smarta elnätens dagordning och vilka frågor har svårt att få tillträde? Hur förändrar inträdet av nya aktörer i det smarta elsystemet incitamentsstrukturer och spelregler? Det är exempel på frågor som detta tema belyser.

Projekt