Smarta elnäts historia, nuläge och framtid

Historia, nuläge och framtid

De första elnäten började formas på 1880-talet som lokala nät runt enstaka kraftstationer. I ett tidigt skede rådde stor osäkerhet kring vilken utvecklingsväg som skulle komma att dominera vilket tydligt illustreras av kampen mellan lik- och växelström. 

Över tid växte elnäten ut i komplex samverkan mellan naturvetenskaplig och teknisk kunskap, tillgång på nya material, nya organisationsformer, stadsutveckling, maktkamper, sociala relationer och politiska och kulturella visioner. Under 1900-talet har tillgången till el och elnätens struktur präglat samhällets utveckling från mikro- till makronivå. I efterhand kan utvecklingen tyckas självklar, men i en icke-deterministisk värld präglad av en ökad komplexitet och en mängd sociotekniska mekanismer och dimensioner kan vi hålla det för sannolikt att mindre förskjutningar skulle kunna lett till helt andra utvecklingsvägar. Det samma gäller idag, framtiden är inte låst utan erbjuder olika vägar. För att förstå nuläget och betydelsen av olika handlingsalternativ behöver vi bekanta oss både med alternativa visioner av radikalt olika framtida elsystem och mekanismerna som styr utvecklingen i ena eller andra riktningen. Detta tema lyfter fram de breda och i tiden utdragna linjerna i elnätens utveckling. 

Teknikval i ett historiskt perspektiv

För att förstå mekanismerna och få perspektiv på vår egen tid kan vi söka oss bakåt och göra oss en bild av elsystemens historia, varför de blev som de blev och vilka alternativa vägar som aldrig togs. Vi behöver förstå samspelet mellan samhälle, kultur och teknik. Hur har synen på människan i energisystemet förändrats över tid och vad innebär insikterna för en hållbar samhällsutveckling? Vilka aktörsgrupper inkluderas och exkluderas? Vad gör att vissa diskurser och visioner vinner kraft? Vilken roll spelar naturvetenskaplig utveckling som möjliggörare i relation till etablerade industriella strukturer och ekonomiska intressen?

Teknikval i ett framtidsperspektiv med globala utblickar

Ett annat sätt att få perspektiv på våra val här och nu är att undersöka framtida möjligheter och på vad som händer runt om i världen. Även om en grupp ser en viss typ av elsystemarkitektur som trolig och önskvärd eller till och med oundviklig kan andra grupper som ser andra tendenser eller betonar andra värden uppfatta helt andra riktningar som mest rimliga. I detta delprojekt öppnar vi en diskussion kring och analys av alternativa systemlösningar, från globala supernät där de många människorna fortsätter att vara ganska passiva konsumenter om än mer sammankopplade, till smarta när med många sammankopplade mer aktiva prosumenter och system där balansering och självförsörjning sker i allt mindre nät ända ner på hushållsnivån. Ett sätt att angripa frågan är deduktivt analytiskt: vilka konfigurationer är över huvudtaget möjliga? Ett annat sätt är att studera vad som händer runt om i världen: finns det frön till nya elsystemkonfigurationer i rika och fattiga länder, med olika styrelseskick och på olika breddgrader som kan sprida sig till andra delar av världen? Vilka hinder och drivkrafter formar dessa och vilka aktörer påverkar och påverkas av förändringen.

Projekt