Smarta elnäts historia, nuläge och framtidVisa/dölj innehåll

De första elnäten började formas på 1880-talet som lokala nät runt enstaka kraftstationer. I ett tidigt skede rådde stor osäkerhet kring vilken utvecklingsväg som skulle komma att dominera vilket tydligt illustreras av kriget mellan lik- och växelström. Över tid växte elnäten ut i komplex samverkan mellan naturvetenskaplig och teknisk kunskap, tillgång på nya material, nya organisationsformer, stadsutveckling, maktkamper, sociala relationer och politiska och kulturella visioner. Under 1900-talet har tillgången till el och elnätens struktur präglat samhällets utveckling från mikro- till makronivå. I efterhand kan utvecklingen tyckas självklar, men i en icke-deterministisk värld präglad av en ökad komplexitet och en mängd sociotekniska mekanismer och dimensioner kan vi hålla det för sannolikt att mindre förskjutningar skulle kunna lett till helt andra utvecklingsvägar. Det samma gäller idag, framtiden är inte låst utan erbjuder olika vägar.

För att förstå nuläget och betydelsen av olika handlingsalternativ behöver vi bekanta oss både med alternativa visioner av radikalt olika framtida elsystem och mekanismerna som styr utvecklingen i ena eller andra riktningen. Detta tema lyfter fram de breda och i tiden utdragna linjerna i elnätens utveckling. För att förstå mekanismerna och få perspektiv på vår egen tid kan vi söka oss bakåt och göra oss en bild av elsystemens historia, varför de blev som de blev och vilka alternativa vägar som aldrig togs. Vi behöver förstå samspelet mellan samhälle, kultur och teknik. Hur har synen på människan i energisystemet förändrats över tid och vad innebär insikterna för en hållbar samhällsutveckling? Vilka aktörsgrupper inkluderas och exkluderas? Vad gör att vissa diskurser och visioner vinner kraft? Vilken roll spelar naturvetenskaplig utveckling som möjliggörare i relation till etablerade industriella strukturer och ekonomiska intressen?